Obliczanie belek – w statyce i mechanice oznacza przeprowadzenie obliczeń w celu wyznaczenia reakcji podpór oraz sił wewnętrznych i narysowaniu wykresów. Obliczanie belek polega na:

  • sprawdzeniu statycznej wyznaczalności i geometrycznej niezmienności,
  • obliczeniu reakcji podpór,
  • wyznaczeniu sił wewnętrznych.
  • narysowaniu wykresów.

Poprzez siły wewnętrzne należy rozumieć: momenty zginające, siły tnące i siły osiowe (normalne).

1. Określenie statycznej wyznaczalności i geometrycznej niezmienności

Przed rozpoczęciem obliczania belek należy sprawdzić czy daną belkę da się rozwiązać – tzn czy zachowane zostały odpowiednie proporcję pomiędzy liczbą tarcz a liczbą więzi elementarnych. Ważne jest też czy zostały one odpowiednio wykorzystane. Szczegółowo opisałem to tutaj statyczna wyznaczalność i geometryczna niezmienność. W skrócie i uproszczeniu: jeśli liczba więzi jest trzykrotnie większa niż liczba tarcz można iść dalej.

obliczanie belek statyczna wyznaczalnosc

Dla układu jak powyżej: liczba tarcz = 1, liczba więzi = 3. Korzystając ze wzoru e = 3t otrzymamy, że 3=3, a więc układ jest statycznie wyznaczalny. Układ jest również geometrycznie niezmienny (twierdzenie o dwóch tarczach).

2. Obliczenie reakcji podpór

Nasza belka jest przymocowana do fundamentu za pomocą podpór. Reakcje jakie powstają w belce zależą od rodzaju podpory, którą belka jest przymocowana do fundamentu – np  w przypadku belki swobodnie podpartej powstają 3 reakcje (dwie pionowe i jedna pozioma – najczęściej reakcja pozioma jest zerowa gdyż nie działają siły od której mogłaby powstać).

obliczanie belek reakcje

Reakcje w belce można obliczyć układając równania korzystając z trzech podstawowych warunków:

  • ΣMi = 0. Suma wszystkich momentów względem dowolnego punktu na belce powinna wynosić 0. Bez względu na punkt względem którego będziemy układać równanie, wszystko musi się zsumować do zera;

ΣMK = 0
3kN · 1m + 6kN · 1m – 3kN · 3m = 0
3kNm + 6kNm – 9kNm = 0
0 = 0

  • ΣY = 0. Suma rzutów wszystkich sił względem osi Y musi się równań 0. Jeśli dodamy do siebie wszystkie siły pionowe to powinny się one zsumować do zera;

ΣY = 0
-3kN + 6kN3kN = 0
0 = 0

  • ΣX = 0. Suma rzutów wszystkich sił względem osi X musi się równań 0. Jeśli dodamy do siebie wszystkie siły poziome to powinny się one zsumować do zera (podobnie jak siły pionowe);

3. Wyznaczenie sił wewnętrznych

Najważniejszym elementem obliczania belek jest prawidłowe wyznaczenie momentów zginających. Sposób ich wyznaczania, krok po kroku możesz znaleźć tu: belka swobodnie podparta.

Istotą rolę pełnią również siły tnące – siły powstające w wyniku działania sił w płaszczyźnie pionowej (Y). Sposób wyznaczania sił tnących opisałem np przy okazji obliczania belki złożonej.

W belkach występują jeszcze siły osiowe – siły powstające w wyniku działania sił w płaszczyźnie poziomej (X). Ich wyznaczanie jest analogiczne do sił tnących.

4. Narysowanie wykresów

Elementem końcowym obliczania belek jest narysowanie wykresów sił wewnętrznych – zwłaszcza momentów zginających. Przy rysowaniu wykresów momentów zginających należy pamiętać o najważniejszej zasadzie: wykresy momentów odkłada się po stronie włókien faktycznie rozciąganych. Jednostką momentów zginających jest kNm.

obliczanie belek - wykresy

Wykresy sił tnących oznacza się literą “T”, ich jednostką jest kN. Właściwie nie ma znaczenia po której stronie wykresu odłoży się wykres sił tnących – istotny jest jednak znak. Stąd na wykresach przy siłach tnących pojawia się znak “+” lub “-“. Podobnie jest z siłami osiowymi, które oznacza się literą “N”. W przypadku gdy sił osiowe (normalne) wynoszą zero, wystarczy narysować prostą i na środku wpisać 0. Więcej o wykresach sił wewnętrznych.

Przykłady obliczeniowe

Przykłady obliczania belek, zarówno tych prostych jak i złożonych, znajdziesz w dziale “belka“. Naukę najlepiej rozpocząć od belki swobodnie podpartej. Powodzenia!